• Google Classroom Codes

    • P.1: tza22gh

    • P.2: pmtclus
    • P.3: w5gznyr

    • P.5: sjlwkwf

    • P.6: dotlwkn